НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ (накази)

НАКАЗ

29.08.2016 м. Куп’янськ № 101
Про здійснення експертизи організованого початку 2016/2017 навчального року

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання наказу відділу освіти від 11.08.2016 №328 «Про вивчення стану діяльності навчальних закладів м. Куп`янська з питань організованого початку 2016/2017 н.р.» та з метою здійснення контролю за дотриманням порядку організованого початку 2016/2017 н.р.

НАКАЗУЮ:

1. Провести підсумковий контроль «Готовність груп до новоого 2016/2017 навчального року» в термін з 01.09.2016 по 02.09.2016

вихователь-методист Тарасова О.С.

2. Створити комісію по проведенню огляду-конкурсу груп до початку навчального року в складі:

Тарасова О.С. – вихователь-методист;

Фоменко А.П. – вчитель-логопед;

Гладченко О.М. – вихователь.

3. Провести самоаналіз діяльності закладу з питань організованого початку навчального року відповідно до Програми вивчення відділу освіти. Матеріали самоаналізу надати до відділу освіти

До 15.09.2016

4. Узагальнити результати вивчення довідкою та заслухати на педагогічній годині.

до 10.09.2016

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач Л.А. Швайка


НАКАЗ

01.09.2016 м. Куп’янськ №112
Про організацію організаційно-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році

Основні нормативні документи, які визначають напрями стратегічних перетворень у галузі дошкільної освіти, направлені на якісно новий рівень функціонування та розвитку системи освіти та виховання дітей дошкільного віку. Усе це визначає необхідність розробки форм та змісту діяльності, спрямованої на виявлення якості дошкільної освіти. Методична робота з педагогічними кадрами у 2015-2016 н.р. базувалась на вимогах Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» та була спрямована на саморозвиток, самоосвіту, професійне вдосконалення педагогів, надання їм можливості розкривати свій творчій потенціал.

Серед завдань методичної служби в 2015/2016 навчальному році щодо роботи з педагогічним колективом було виділено:

ü створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педагогічному колективі;

ü знайомство і впровадження інноваційних освітніх технологій;

ü підвищення професійної компетентності вихователів;

ü вивчення особистісних особливостей педагогів для кращої організації їх роботи.

На протязі двох останніх років педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю спрямовує свою діяльність у на вирішення проблемної теми: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини –дошкільника на засадах патріотичного виховання».

Для вирішення завдання щодо підвищення якості дошкільної освіти, підвищення фахового рівня педагогічних працівників в Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №12 комбінованого було створено організаційно-методичні умови, де цілеспрямовано просліджувалась взаємодія методичного кабінету з активом педагогічних працівників ДНЗ.

Важливим акцентом діяльності методичної служби дошкільного навчального закладу типу було також спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, який скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

З метою підвищення теоретичного рівня вихователів з різних галузей педагогіки, рівня їх поінформованості про педагогічні технології, які є необ­хідною умовою аналізу і вибору оптимальних способів розв'язання професійних проблем відповідно до бачен­ня педагогом проблематики педагогічної діяльності, особистісних потреб та інтересів, а також сприяння обміну досвідом було заплановано та проведено наступні методичні заходи:

«Школа педагогічної майстерності», «Педагогічна вітальня», робота «Кафедри «вузьких» спеціалістів». Крім цього було проведено семінар-практикум «Дошкільна освіта в передшкільний період», семінар «Підготовка педагога до інноваційної діяльності», семінар «Програма саморозвитку педагога». Процес планування та підготовки даних семінарів включав дії завідувача Швайки Л.А. та вихователя-методиста Тарасової О.С. щодо відбору теоретико-методологічного, наукового та практичного матеріалу для включення педагогів в активний пізнавальний процес, що мав на меті забезпечити процес модифікації, удосконалення професійних знань та вмінь вихователів, вміння організовувати навчання на основі аналізу умов та діагностичного підходу, використання нових технологій та їх елементів.

Одна з ефективних форм, яка незмінно була присутня у методичній роботі закладу, - майстер - клас, головна ціль якого – передача педагогічного досвіду, системи роботи, авторських знахідок, всього того, що допомогло досягти найбільших результатів.

На протязі року в закладі діяла творча група педагогів. Члени творчої групи активно працювали над проблемою підвищення фахової майстерності педагогів, навчання їх умінню адаптувати отриману теоретичну і практичну інформацію до умов власної професійної діяльності.

Таким чином, сплановані і проведені методичні заходи, їх складові сприяли підвищенню професійно-педагогічної, іміджевої, комунікативної культури педагогів, зростанню методологічних знань, професійної майстерності в цілому. Участь в системі методичного навчання сприяла остаточному підсумку, формуванню особистої педагогічної системи вихователів закладу, а також виробленню індивідуального стилю педагогічної діяльності.

Проаналізувавши роботу методичної служби закладу, освітній рівень педагогічних кадрів, стан навчально-виховного процесу в ДНЗ, враховуючи останні рекомендації щодо організації і проведенню методичної роботи з педагогічними кадрами в системі безперервної післядипломної педагогічної освіти, враховуючи рекомендації МОН України (лист МОН України від 16.06.2016 №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному року») з метою подальшого росту фахової майстерності педагогічних працівників ДНЗ, використання і впровадження в практику здобутків педагогічної науки для формування творчої всебічно розвиненої особистості дитини, розвитку вміння аналізувати власні дії та приймати нестандартні рішення, сприяння розвитку творчості вихователя, формування прагнення до самоосвіти та самовдосконалення, надання їм дієвої методичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Вважати пріоритетним завданнями методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році:

1.1. Модернізація змісту і форм педагогічного процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

1.2. Впровадження інноваційних освітніх технологій, експериментальних досліджень та розроблення власних новацій.

1.3. Підвищення професійної компетентності вихователів.

1.4. Вивчення особистісних особливостей педагогів для кращої організації їх роботи.

2. Вдосконалювати рівень володіння педагогами сучасними ІКТ – технологіями.

3. Формувати високий рівень теоретичної, методологічної, мотиваційної готовності до здійснення інноваційної, дослідно-пошукової діяльності.

4. Забезпечувати творчу взаємодію в педагогічному колективі, створювати умови для вироблення у педагогів індивідуального стилю професійної діяльності.

5. Забезпечити участь кожного педагогічного працівника в системі неперервної післядипломної освіти.

6. Забезпечити впровадження локальної програми «Медіадошкільник», розробленої творчим колективом педагогів закладу в роботу з дітьми в рамках дослідно-експериментальної роботи на регіональному рівні на досягнень передової педагогічної науки з проблеми: «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області» за темою: «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти» .

8. Організувати роботу гуртків з метою реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти відповідно до парціальних програм.

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Тарасову О.С.

Завідувач Л.А. Швайка

НАКАЗ

01.09.2016 м. Куп`янськ №115

Про організацію роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному закладі

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей з особливими освітніми потребами, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу та об’єднання зусиль дошкільного навчального закладу, закладів охорони здоров’я і батьків у створенні оптимальних умов для їхнього навчання, виховання і розвитку в умовах дошкільного навчального закладу

НАКАЗУЮ:

1. Для координації діяльності всіх учасників освітнього процесу створити консиліум фахівців щодо організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у складі:

- завідувача Швайки Л.А.

- вихователя-методиста Тарасової О.С.

- сестри медичної старшої Герасименко М.А.

- інструктора з фізкультури Свинарьової К.М.

- практичного психолога Молодушкіної І.В.

- вихователів вікових груп, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами

- Гладченко О.М.

- Тімофєєвої О.І

- Гелунової А.М.

- Фоменко А.П.

2. Сестрі медичній старшій Герасименко М.А.:

2.1. Провести облік дітей з особливими потребами на підставі медичних висновків, поданих батьками або особами, які їх замінюють, після прийому дітей у дошкільний навчальний заклад.

2.2. Отримати згоду кожного з батьків або осіб, які їх замінюють, на оброблення персональних даних під час прийому дітей у дошкільний навчальний заклад.

2.3. Розробити план оздоровчо-корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, до 01.10.2016.

2.4. Надавати консультативну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами з питань оздоровчо-корекційної роботи в умовах сім’ї, постійно.

3. Вихователю-методисту Тарасовій О.С.:

3.1. Скласти план роботи педагогічного колективу з дітьми з особливими освітніми потребами та винести на обговорення в колективі, до 01.11.2016.

3.2. Розробити методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами, до 01.11.2016.

3.3. Провести консультації для педагогічного колективу з метою організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, до 15.10.2016.

3.4. Дібрати та адаптувати навчально-методичне забезпечення освітнього та корекційно-розвивального процесів для дітей з особливими освітніми потребами, до 01.02.2016.

3.5. Розробити спільно з вихователями критерії оцінювання досягнень дітей з особливими освітніми проблемами, до 01.11.2016.

4. Вихователям, інструктору з фізкультури, музичним керівникам:

4.1. Здійснювати педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, постійно.

4.2. Ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо здійснення інклюзивної освіти, до 15.11.2016.

4.3. Проводити спостереження під час різних видів діяльності за дітьми з особливими освітніми потребами, їхніми індивідуальними особливостями, поведінкою, емоційним і фізичним станом, потенційними можливостями, постійно.

4.4. Скласти індивідуальні програми розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами, до 20.10.2016.

4.5. Адаптувати предметно-ігрове розвивальне середовище до потреб дітей з особливими освітніми потребами, до 10.10.2016.

4.6. Співпрацювати з батьками дітей з особливими освітніми потребами та відповідними спеціалістами для реалізації інклюзивного навчання та виховання дітей, постійно.

4.7. Проводити просвітницьку роботу з батьками дітей з особливими освітніми потребами, постійно.

4.8. Проводити моніторинг освітньої діяльності дітей з особливими освітніми потребами, вересень, січень, травень.

5. Практичному психологу Молодушкіній І.В.:

5.1. Організувати супровід дітей з особливими освітніми потребами через психологічне забезпечення індивідуальних освітніх програм, протягом року.

5.2. Дібрати діагностичний інструментарій, рекомендований для роботи з різними категоріями дітей, відповідно до індивідуальних особливостей розвитку та провести психологічну діагностику дітей з особливими освітніми потребами, вересень, жовтень.

5.3. Проводити корекційно-відновлювальну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами відповідно до новітніх досягнень у галузі корекційної педагогіки, спеціальної психології, протягом року.

5.4. Формувати психологічну готовність педагогів до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами, постійно.

5.5. Проводити моніторинг результативності корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, щокварталу.

5.6. Скласти рекомендації для педагогів щодо специфіки роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, до 01.12.2016.

6. Контроль стану здійснення індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами покласти на Тарасову О.С..

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач Л.А. Швайка


НАКАЗ

01.09.2016 м. Куп’янськ № 118
Про організацію дослідно-експериментальної роботи у 2016/2017 навчальному році

На підставі Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 року №522, наказу відділу освіти від 25.08.2016 №341 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами методичного кабінету відділу освіти Куп’янської міської ради у 2016/2017 н.р», з метою створення інноваційного простору в ДНЗ, враховуючи діагностичний аналіз професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, оновлення змісту дошкільної освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти участь у реалізації Всеукраїнського проеку масового експериментального впровадження меліаосвіти у статусі опорного закладу відповідно до листа КВНЗ ХАНО «Про приєднання до Всеукраїнського проекту маосовго експериментального впровадження медіаосвіти».

Протягом року

2. Забезпечити організаційно-педагогічні умови для здійснення дослідно-експериментальної роботи на регіональному рівні за темою «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти» відповідно до програми роботи

завідувач, до 01.09.2015

3. Забезпечити впровадження комплексно-цільової програми «Управління інноваційними процесами»

Тарасова О.С, протягом року

4.Презентувати творчі наробки педагогів, шляхом проведення методичних тижнів, творчих звітів, участі у міських та обласних ТТК

Тарасова О.С., протягом року

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач Л.А. Швайка


НАКАЗ

19.10.2016 м. Куп’янськ № 143
Про атестацію педагогічних працівників ДНЗ (центр розвитку дитини) «Іскорка» у 2016/2017 навчальному році

Відповідно до п.2.8. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135, наказу відділу освіти від 19.09.2016 №369 «Про утворення атестаційної комісії ІІ рівня та атестацію педагогічних працівників м. Куп’янська у 2016/2017 н.р.» та протоколу засідання атестаційної комісії ДНЗ (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп'янської міської ради Харківської області від 19.10.2016 року №2,

НАКАЗУЮ:

1. Провести атестацію педагогічних працівників ДНЗ (центр розвитку дитини) «Іскорка» відповідно до списку педагогічних працівників, які атестуються у 2016/2017 навчальному році (додаток № 1).

2. Затвердити графік проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ (центр розвитку дитини) «Іскорка» (додаток № 2).

3. Членам атестаційної комісії здійснити вивчення системи і досвіду роботи педагогічних працівників в установленому порядку.

4. Секретарю атестаційної комісії ДНЗ (центр розвитку дитини) «Іскорка» (Гладченко О.М.) до 15.03.2017 підготувати атестаційні листи педагогічних працівників, які атестуються.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач Л.А. Швайка


Ключові пріоритети змістового наповнення освітнього процесу у 2016/2017 н.р.:

Ø інтеграція родинного і суспільного виховання щодо формування національно – патріотичних почуттів у дошкільників;

Ø створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

Ø впровадження елементів сучасних педагогічних технологій в організацію дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти;

Ø апробація і пошук нових організаційних психолого-педагогічних форм і методів роботи в рамках дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, які здатні якісно новий рівень психічного, фізичного особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

Науково-методична проблема "Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини-дошкільника на засадах патріотичного виховання».

Основні завдання діяльності педагогічного колективу ДНЗ (ЦРД) "Іскорка" у 2016/2017 навчальному році:

Ø спрямування діяльності педагогічного колективу на формування здоров’язбережувальної компетентності вихованців; сприяння пошуку педагогами нових форм і методів фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми;

Ø систематизація та інтеграція змісту освітньої робот з дітьми дошкільного віку щодо формування почуття любові до Батьківщини, ціннісного ставлення до українського народу, держави, нації;

Ø удосконалення форм, змісту і методів формування екологічного світорозуміння та екологічної вихованості дітей дошкільного віку;

Ø самовдосконалення адміністрації в галузі менеджменту та маркетингу освіти.

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Куп'янського дошкільного навчального закладу (Центру розвитку дитини) "Іскорка" Куп'янської міської ради Харківської області на 2016-2017 навчальний рік

Пояснювальна записка

Куп'янський дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп'янської міської ради Харківської області (далі - Центр) спрямовує свою діяльність у 2016/2017 н.р. на реалізацію основних завдань дошкільної освіти.

Головною метою центру є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, де функціонують групи загального розвитку з денним перебуванням, група різновікова з короткотривалим перебуванням, група із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей «Разом з мамою», група санаторна для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, спеціальна (логопедична) група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення, інклюзивна група. У центрі організовано роботу гуртків для дітей віком від 3 до 6 (7) років та консультативний центр для надання всебічної допомоги сім’ям, які виховують дітей вдома.

Відповідно до вирішення ключових завдань у 2016/2017 навчальному році, програму діяльності дошкільного навчального закладу буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.

Робочий навчальний план центру являється нормативним актом, який встановлює перелік освітніх областей і об'єм навчального часу, який відводиться на безперервно безпосередню освітню діяльність.

Організація освітнього процесу

Освітній процес у центрі протягом 2016/2017 н.р. буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами), від 12.03.2003 №306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (зі змінами), «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини» від 05.10.2009 №1124, Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 16.06.2016 №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 25.07.2016 №1/9 – 396 «Про організацію національно – патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту модернізації змісту освіти від 29.07.2016 №2.1/10 – 1855 «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізично – спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», листа МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», листа МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, власного статуту.

Навчальний рік у Центрі розвитку дитини починається 1 вересня 2016 року і закінчується 31 травня 2017 року. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до вимог чинного законодавства.
Тривалість навчального року
I півріччя 01.09.2016 - 29.12.2016
II півріччя 10.01.2017 - 31.05.2017
Упродовж навчального року будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно – оздоровча і художньо – естетична робота Орієнтовний графікканікул:
осінні канікули (5 календарних днів) 24.10.2016 – 28.10.2016
зимові канікули (10 календарних днів) 26.12.2016 – 06.01.2017
весняні канікули (10 календарних днів) 22.03.2017 – 31.03.2017
Вересень – адаптаційний період (ранній та молодший дошкільний вік)
Діагностичний період: (моніторингові дослідження) 01.09.2016 – 13.09.2016; 10.01.2017 – 13.09.2017; 03.05.2017 – 12.05.2017.

В період зимових та літніх канікул навчально-виховна діяльність направлена на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей.

В закладі функціонують 11 груп різного віку.

1 група раннього віку – від 1 року до 3-х років;

1 група раннього віку, адаптаційна з режимом короткотривалого перебування – від 1-го до 3-х років;

1 група різновікова, з режимом короткотривалого перебування – від 3-х до 6-ти (7-ми) років;

2 групи молодшого дошкільного віку від 3-х до 4-х років;

2 групи середнього дошкільного віку від 4-х до 5-ти років, з них 1 група - санаторна;

4 групи старшого дошкільного віку – від 5-ти до 6-ти (7) років, з них: 1 група – інклюзивна (6-й рік життя), 1 група – логопедична (6-й рік життя).

Центр працює в умовах 5-ти денного робочого тижня, 9-ти годинного робочого дня, для чергової групи - 10,5 годин відповідно до режиму роботи.

Мова навчання – українська.

Організоване навчання дітей проводиться у формі занять (фронтальні, підгрупові, індивідуальні), починаючи з третього року життя відповідно до розкладу занять.

Тривалість фронтальних занять становить:

у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин

у молодшій групі (4-й рік життя) - не більше 15 хвилин;

у середній групі (5-й рік життя) – 20 хвилин;

у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У дошкільному навчальному закладі планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та програмних завдань.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з:

- ранкової гімнастики;

- занять фізичною культурою;

- рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

- загартування;

- фізкультурних хвилинок під час занять;

- фізкультурних пауз між заняттями;

- фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

- оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей наступна:

- у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;

- від 3 до 4 років - до 20 хвилин;

- від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

- від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Організація освітньої роботи в закладі протягом 2016/2017 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним напрямком: фізкультурно-оздоровчий. 

На підставі наказу відділу освіти Куп'янської міської ради №301 від 06.07.2016 «Про продовження роботи опорних дошкільних навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік» є опорним закладом з питань фізкультурно-оздоровчої роботи.

Відповідно до рішення колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 06.09.2013 року «Про стан експериментальної діяльності навчальних закладів Харківської області», заклад працює в статусі експериментального майданчика на регіональному рівні. Тема дослідно – експериментальної роботи: «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти».

Організаційно-методичний супровід розвитку дитини

дошкільного віку

У 2016/2017 навчальному році зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку педагогічний колектив вбачає у відповідності з основними концептуальним положеннями Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

В структурі робочого навчального плану виділено інваріантну, обов’язкову і варіативну частини, які забезпечують компетентність дитини згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти.

Зміст освітньої роботи в 2016/ 2017 н.р. (інваріантна складова) буде здійснюватися відповідно до комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» (наук. кер. – Крутій К.Л.; авт. колектив Богуш А.М.; Грицишина Т.І., Дим`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 р., програмно – методичного забезпечення «Перелік освітніх програм у 2016/2017 навчальному році» (додаток 1).

Інваріантна складова робочого навчального плану «Розподіл навчального навантаження на дитину у групах загального розвитку»(додаток 2) визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту. В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

В дошкільному навчальному закладі функціонує санаторна група

для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. Розподіл навчального навантаження на дітей цієї групи передбачає і профілактично-оздоровчі заходи проводяться в режимі дня відповідно до нормативно-законодавчих актів та згідно перспективного планування (додаток 3).

В закладі функціонує спеціальна (логопедична) група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення, де зараховані діти згідно висновків ПМПК. Розкладом занять передбачені, як фронтальні, так і під групові заняття. Індивідуальна робота з дітьми проводиться під час самостійної ігрової діяльності, протягом дня, вчителем-логопедом та вихователем групи, що визначено розподілом навчального навантаження на дитину в цій групі (додаток 4).

Для різновікової групи дітей дошкільного віку з режимом короткотривалого перебування визначено розподіл тижневого навантаження дітей відповідно до нормативних документів (додаток 5)

Для адаптаційної групи раннього віку дітей з режимом короткотривалого перебування «Разом з мамою» визначено розподіл тижневого навантаження з урахуванням програмових вимог (додаток 6).

Варіативна складова навчального плану «Розподіл тижневого навантаження додаткових освітніх послуг на вибір батьків»(додаток 7) реалізується через гурткову роботу (додаткові освітні послуги), яка є самостійною, додатковою організаційною формою навчально – виховного процесу.

Заняття в гуртках (додаткові освітні послуги на вибір батьків) проводяться у ІІ половину дня, після денного сну. Тривалість проведення гурткової роботи - 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для кожної вікової групи визначено парціальні програми, за якими буде проводитись гурткова робота.

Діяльність Центру розвитку дитини передбачає організацію гурткової роботи з дітьми відповідно їх нахилів та за згодою батьків не тільки для дітей, які відвідують заклад, а й для дітей мікрорайону, що відвідують інші дошкільні навчальні заклади та виховуються в умовах сім’ї. (Додаток 8).

Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою буде здійснюватись відповідно до Угоди про співпрацю закладу з ЗОШ №12 за трьома напрямами:

- інформаційно-просвітницьким;

- методичним;

- практичним.

Куп'янський дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку дитини) «Іскорка» буде продовжувати роботу в режимі освітньо - інформаційного центру з розвитку Національної та обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ МОНМСУ від 23.08.2012 №945). Одним з пріоритетних напрямків освітньої роботи закладу – Школи сприяння здоров’ю буде: забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище. Особлива увага буде приділятись комплексним засобам оздоровлення дошкільників.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Висока якість дошкільної освіти буде забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, педагогів та батьків, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

Додаток 1

Перелік освітніх програм у 2016/2017 навчальному році

Назва програми Автор Коли і ким затверджено
Освітні програми
Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки» Наук.кер Крутій К.Л., Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дим`яненко О.Є. Лист МОН України 06.11.2015, 1/11-16160
Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку «Соняшник» Калуська Л.В.
Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби
Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В. Бартєнєва Л.І. Гриф МОН від 05.12.2012 №1/11-18798
Парціальні програми
Програма «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників» О.А. Грабарєва, Н.Ф. Кугуєнко Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №1 від 14.02.2013)
Програма з оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» І. Малашевська, І. Демідова Лист ІІТЗО від 25.02.2015 №14.1/12-Г-54
Програма з театралізованої діяльності «Казка на долоньці» для дітей старшого дошкільного віку А.С. Остапенко, О.С. Тарасова Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО
«Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації І. Кулікова, Т. Шкваріна Лист ІІТЗО від 28.07.2015 № 14.1/12-Г-952
Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі» В.В. Удовіченко, Т.А. Сиротенко, Н.Ф. Кугуєнко Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №2 від 13.06.2013)
Дитина у світі дорожнього руху. Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху Олександр Тимовський, Ігор Репік Лист ІІТЗО від 25.12.2014 № 14.1/12-Г-1856

Додаток 2

Відповідно до наказу МОН

від 24.04.2015 № 446

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

У ГРУПАХ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

(інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
Перша молодша (з 2 до 3 років) № 4 «Колобок» Друга молодша (з 3 до 4 років) № 7 «Сонечко» № 11 «Краплинки» Середня (з 4 до 5 років) № 10 «Соняшник» Старша (з 5 до 6 років) № 5 «Веселка» №12 «Дюймовочка» Старша (з 5 до 6 років) №8 «Бджілка»
Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)¹ 4 4 5 5 5
Сенсорний розвиток 2 - - - -
Логіко-математичний розвиток - 1 1 2 2
Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування 2 3 3 3 3
Здоров'я та фізичний розвиток2 2 3 3 3 3
Кількість занять на тиждень* 10 11 12 15 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків ³ за оздоровчим напрямком за музично-театралізованим напрямком навчання іноземній мові - 1 з них: 1 1 з них: 1 2 з них: 1 1 4 з них: 1 1 2
Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг) 10 12 13 17 19
Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 1,4 3.0 4,3 7,1 7,7

на дитину у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (Центру розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

Примітки:

1– Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок інтеграції в такі види занять: художньо-продуктивної діяльності в старшій групі, розвитку мовлення в ІІ молодшій та середній групі.

2– Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

³ - Гурткова робота за оздоровчим напрямком – 1

за музично-театралізованим напрямком – 1

навчання іноземній мові - 2

* З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та логіко-математичний розвиток.

Додаток 3

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В САНАТОРНІЙ ГРУПІ

(інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
Середня група (з 4 до 5 років) № 6 «Калинка»
Ознайомлення із соціумом 2
Ознайомлення з природним довкіллям 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 1 5
Сенсорний розвиток -
Логіко-математичний розвиток 1
Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування 3
Здоров'я та фізичний розвиток2 3
Кількість занять на тиждень* 12
Додаткові освітні послуги на вибір батьків ³ 1
Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг) 13
Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 4,3

Примітки:

* В санаторній групі для отримання оздоровчого ефекту в заняття з усіх освітніх ліній включаються оздоровчі заходи. За потребою проводяться інтегровані та комплексні заняття; в останній день місяця проводиться «День здоров‘я». З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та логіко-математичний розвиток.

1Заняття з художньої літератури введені в освітню лінію «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування». Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2– Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

³ - Гурткова робота за оздоровчим напрямком – 1

Додаток 4

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В ЛОГОПЕДИЧНІЙ ГРУПІ

(інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
Старша група (з 5 до 6 років) №9 «Дзвіночки»
Ознайомлення із соціумом 3
Ознайомлення з природним довкіллям 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 1 5
Сенсорний розвиток -
Логіко-математичний розвиток 2
Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування 3
Здоров'я та фізичний розвиток2 3
Кількість занять на тиждень* 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків ³ 2
Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг) 17
Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 7,1

на дитину у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (Центру розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

Примітка:

* Фронтальні заняття з дітьми логопедичної групи введено в освітню лінію «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» 1 раз на тиждень. Підгрупові та індивідуальні заняття в логопедичній групі проводяться за індивідуальним планом вчителя-логопеда і реалізуються не лише на спеціально організованих заняттях, а й інтегруються в інші види діяльності дітей протягом дня. З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та логіко-математичний розвиток.

11 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок інтеграції в такі види занять: художньо-продуктивної діяльності та розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2– Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

³ - Гурткова робота за оздоровчим напрямком – 1

за музично-театралізованим напрямком - 1

Додаток 5

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В ГРУПІ КОРОТКОТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ

(інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
Різновікова група № 2* (з 3 до 5 років)
Ознайомлення із соціумом1 1
Ознайомлення з природним довкіллям 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)2 5
Сенсорний розвиток 1
Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування 1
Здоров'я та фізичний розвиток3 3
Кількість занять на тиждень4 9
Додаткові освітні послуги на вибір батьків 1
Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг) 10
Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 3

Примітки:

1 – Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.

2 – Заняття з художньої літератури планується таким чином: 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять із художньо-продуктивної діяльності; інтегруватися в заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності.

3 – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Вони можуть бути проведені як окремі заняття (коли є умови для їх проведення), або їх зміст може бути реалізований під час проведення фізкультхвилинок, фізкультпауз, рухливих ігор тощо.

4 – Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

* – Заняття гуртків у групах з короткотривалим терміном перебування проводяться за вибором батьків для дітей, які відвідують навчальні заняття, в інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей.

Додаток 6

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В ГРУПІ КОРОТКОТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ

(інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
Адаптаційна група № 1 «Разом з мамою» (з 1 до 3 років)
Ознайомлення із соціумом1 1
Ознайомлення з природним довкіллям 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)2 4
Сенсорний розвиток 1
Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування 1
Здоров'я та фізичний розвиток3 2
Кількість занять на тиждень 8
Додаткові освітні послуги на вибір батьків -
Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг) 8
Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 1,2

Примітки:

1 – Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.

2 – Заняття з художньої літератури планується таким чином: інтегрується в заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності.

3 – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Додаток 7

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ВИБІР БАТЬКІВ

(варіативна складова)

у Куп'янському дошкільному навчальному закладі (Центрі розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік

№ з/п Вікова група Програма Форма Реквізити грифу МОНУ (для кожної програми окремий) К-ть годин на тиждень за навчальним планом
1. ІІ молодша (від 3 до 4 років) Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. М.М.Єфименко Гурток «Казкова фізкультура» Лист ІІТЗОвід 11.06.2014№ 14.1/12-Г-869 1
2. Середня (від 4 до 5 років) Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку«Про себе треба знати, про себе треба дбати», Лохвицька Л.В. Гурток «Стежинкою здоров’я» Лист ІІТЗО від 08.11.2013 р. № 14.1/12-Г-632 1
3. Старша (від 5 до 6 (7) років) Програма з оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» Гурток «Домісолька» Лист ІІТЗО від 25.02.2015 №14.1/12-Г-54 1
4. Старша група (від 5 до 6 (7) років) Програма з театралізованої діяльності «Казка на долоньці» для дітей старшого дошкільного віку, А.С. Остапенко, О.С. Тарасова. Гурток «Казка на долоньці» Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО 1
5. Старша група (від 5 до 6 (7) років) .«Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації, І. Кулікова, Т. Шкваріна Гурток «Англійська для малят» (Лист ІІТЗО від 28.07.2015 № 14.1/12-Г-952) 2

Додаток 8

Гурткова робота

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі (Центрі розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

Назва гуртка «Дивосвіт» «Англійська мова для дошкільників» «Веселі черевички»
Напрям роботи Нетрадиційні техніки ліплення, паперопластика Навчання дітей англійської мови Навчання дітей хореографії
Керівник Творогова Н. О. Скворцова Л.С., Шпиця Н.В. Бандурка С.І.
Форма організації Заняття, виставки, конкурси Заняття, розваги, свята Заняття, розваги, свята
Програма за якою працює Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик (Лист ПТЗО від 25.05.2012 р. № Г-106) .«Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації, І. Кулікова, Т. Шкваріна (Лист ІІТЗО від 28.07.2015 № 14.1/12-Г-952) Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі» В.В. Удовіченко, Т.А. Сиротенко, Н.Ф. Кугуєнко Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №2 від 13.06.2013)
Критерії відбору дітей Діти, які мають художні здібності За бажанням дітей та згодою батьків За бажанням дітей та згодою батьків
Кількість груп 1 2 3
Кількість занять на тиждень 2 4 6
Кiлькiсть переглядiв: 235