/Files/images/5589.jpg

Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти

1. Конвенція ООН «Про права інвалідів»

2. Конституція України

3. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

4. Постанова КМУ «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872

5. Постанова КМУ від 05.10.2005 №1124 «Про затвердження Положення про Центр розвитку дитини»

6. Постанова КМУ від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навальний заклад» (із змінами)

7. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-1 від 02.01.13 року «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

8. Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами від 08.08.13 № 1/9-539 МОН України

9. Інструктивно-методичний лист МОН України «Організація інклюзивного навчання у загальноосвівтніх навчальних закладах» від 18.05.2012 №1/9-384

10. Методичний лист МОН України «Психологічний і соціальний супровід дітей з особлвиими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»

11. Лист МОН України від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо орагнізації діяльності інклюзивних групп у дошкільних навчальних закладах».

12. Наказ МОН України від 04.06.2013 №680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних конкультацій»

13. Наказ Мон Украхїни від 23.07.2013 №1034 Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року.

14. Наказ МОН України від 14.06.2013 №768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів».

15. Наказ МОН України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах»

16. Наказ МОН України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

Головні завдання інклюзивного навчання в ДНЗ (центр розвитку дитини) "Іскорка" (Методичні рекомендації для педагогічних працівників)

Інклюзивне(інтегроване) навчання в дошкільних навчальних закладах вимагає створення спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів дітей з особливими потребами. Інклюзивне (інтегроване) навчання та виховання може бути запроваджено для наступних категорій дітей:

 • з вадами інтелектуального розвитку,
 • з затримкою психічного розвитку,
 • з тяжкими вадами мовлення,
 • з порушеннями зору,
 • з порушеннями слуху,
 • з порушеннями функцій опорно-рухового апарату,
 • з емоційно-вольовими порушеннями та аутичним спектром.

Головною метою інклюзивного (інтегрованого) навчання є реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім'ї у вихованні і розвитку дитини.

Головні завдання інклюзивного (інтегрованого) навчаннята виховання дітей в ДНЗ:

1.Забезпечення обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку (ЗаконУкраїни"Продошкільнуосвіту"(2628-14); Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,N49, ст. 259) та Закон України від 06.07.2010 № 2442-VI«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу у відповідності з програмовими вимогами до навчання дошкільників з вадами психофізичного розвитку».

2.Розвиток потенційних можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку в спільній діяльності із здоровими однолітками.

3.Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями в розвитку в дошкільних навчальних закладах.

4.Реалізація корекційно-розвивального навчання, направленого на виправлення або послаблення наявних у дітей фізичних та (або) психічних порушень, які заважають їх успішному навчанню і розвитку.

5.Створення адаптивно-освітнього простору, який задовольнить освітні потреби дитини з особливостями психофізичного розвитку.

6.Формування життєво важливого досвіду і цілеспрямованого розвитку когнітивних, мовленнєвих, моторних, соціальних функцій у дітей, які дозволять знизити залежність дитини від сторонньої допомоги та підвищити соціальну адаптацію.

7.Формування у суспільстві позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення психологічно комфортного середовища в освітній установі.

8.Попередження виникнення та подолання (за наявністю) вторинних, третинних порушень фізичного та (або) психічного розвитку у дітей з особливими потребами.

9.Надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей з особливостями психофізичного розвитку, залучення законних представників до процесу навчання та виховання дитини, формування у них адекватного відношення до особливостей її розвитку, напрацювання оптимальних варіантів сімейного виховання.

Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання і виховання обумовлює створення в дошкільних навчальних закладах наступнихспеціальних умов:

 • Створення корекційно-розвивального, предметно-просторового та соціального середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб.
 • Створення оптимального навчального середовища, відповідно до можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається забезпеченням дошкільних навчальних закладів відповідними навчально-розвивальними виданнями, іграшками, іграми, комп'ютерною технікою, аудіо-відео апаратурою, індивідуальними засобами навчання, необхідними дидактичними засобами.
 • Організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.
 • Надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку, направленої на виправлення або подолання фізичних та (або) психічних порушень.
 • Створення безбар'єрного середовища для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Учасниками освітнього процесу є педагогічні працівники(вчителі-дефектологи, вихователі, практичні психологи, музичні керівники, інструктори з фізкультури, реабілітологи), помічники вихователя та інші працівники дошкільного навчального закладу, діти та їх законні представники.

В основі співпраці учасників навчального процесу покладено принципи демократизації і гуманізації навчання та виховання. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні мати відповідну професійно-педагогічну підготовку. Діяльність помічників вихователів та інших співробітників закладу має бути спрямовано на надання допомоги в організації корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів.

В рамках виконання функціональних обов'язківвихователь групи, де є дітизособливими потребами (1-2):

 1. організовує навчально-виховний процес з урахуванням особливостей розвитку дітей з порушенням психофізичного розвитку;
 2. погоджує навчальну діяльність по відношенню до дітей з особливостями психофізичного розвитку з практичним психологом;
 3. дотримується професійної етики, не розповсюджує відомості, отримані під час діагностичної, консультативної роботи;
 4. створює атмосферу емоційного комфорту в групі з метою збереження фізичного, психічного здоров'я дітей тощо.

В рамках виконання функціональних обов'язківпрактичний психолог:

 1. виконує психологічне обстеження дітей з особливостями психофізичного розвитку з метою виявлення їх соціального, когнітивного та психічного розвитку;
 2. попереджує виникнення дезадаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку;
 3. проводить роботу з гармонізації міжособистісних відносин дітей з особливостями психофізичного розвитку та їх звичайними однолітками;
 4. розробляє конкретні рекомендації педагогічним працівникам, законним представникам щодо надання допомоги з питань розвитку, навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку;
 5. проводить розвивальні заняття з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, і, за необхідністю, з дітьми всієї групи;
 6. проводить роботу по формуванню навичок соціальної взаємодії тощо.

Поради й рекомендації вихователю,у групі якого навчається дитина з особливими потребами:

1.Навчитися толерантно ставитися до особливих дітей, але в ніякому разі не акцентувати увагу на це дитині.

2.Сприяти тому, щоб кожна дитина відчула себе прийнятною.

3.Сприяти створенню у дитячому колективі атмосфери доброзичливості, справедливості й терпимості.

4.Надавати індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлювати дітей з особливими потребами від основної групи дітей.

5.Намагатися наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей такої дитини.

6.Співпрацювати з іншими педагогами (логопедом, психологом, лікарями) та батьками в одній команді.

Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в дошкільних навчальних закладах - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Слід наголосити, що не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему повинно бути спрямовано з урахуванням потреб кожної окремої дитини. Саме при такому підході в навчально-виховному процесі переваги отримують всі, а не тільки окремі групи.

Кiлькiсть переглядiв: 101