/Files/photogallery/2/leleka.png

ІНФОРМУЄМО!!!

У Законі України "Про дошкільну освіту"

(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) абзаци перший та другий частини шостої статті 16 замінити одним абзацом такого змісту:

"6. Реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності (крім закладів, визначених у частині четвертій цієї статті) здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної форми власності - за рішенням засновника (засновників)".

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами другим і третім;

2) частину п’яту статті 35 викласти у такій редакції:

"5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах".


Схвалено:

на загальних

батьківських зборах

ДНЗ №12

Протокол №2

від 20.10.2009 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЯСЛА-САДОК №12 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про батьківський комітет ДНЗ №12 визначає його функції у державно-громадській системі управління ДНЗ №12.

1.2. Комітет є добровільним громадянським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх перебування у дошкільному навчальному закладі №12.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», статутом дошкільного навчального закладу, цим Положенням та іншими нормативними актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів груп або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп або закладу.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (самопуску, примусового розпуску).

1.7. Заклад на підставі Примірного положення про батьківські комітети загальноосвітніх навчальних закладів розробляє власне положення про батьківські комітети з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів, визначених у статті 13 Закону України «Про об’єднання громадян».

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості дошкільника;

- виховання в дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови та культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури між етичних відносин;

- з захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

- всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітету є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків груп.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ

3.1. Комітет групи формується з батьків, або осіб, які їх замінюють однієї групи і дує від їх імені.

Комітет групи, голова та заступник голови обираються на зборах батьків групи на початку навчального року. Кількісний склад на термін повноважень комітету визначаються зборами батьків групи.

3.2. Збори батьків групи проводяться за рішенням комітету групи не рідше 1 разу на квартал.

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, а з інших батьків за рекомендацією комітетів груп або ради закладу.

3.4. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу.

3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як 2/3 від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків груп, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків груп на засідання простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів груп.

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-ти денний термін.

3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Численність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.8. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.9. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователя, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті є складовими плану роботи комітету.

3.10. При недосягненні згоди між керівництвом дошкільного навчального закладу і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються районним у містах органом управління освітою або радою закладу; між вихователем і комітетом груп – керівництвом або радою закладу.

3.11. Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків 1 раз на рік – в день виборів нового складу комітету в жовтні місяці.

3.12. Комітет веде протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Керівництво і вихователі закладу не несуть відповідальність за станом оформлення протоколів.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ КОМІТЕТУ

4.1. Комітет має право:

- брати участь в житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги дошкільному навчальному закладу, захисту життя та здоров’я дошкільників, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у дошкільному навчальному закладі;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо змін типу дошкільного закладу, його статуту, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до завідувача, вихователів, піклувальної педагогічної та ради дошкільного навчального закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення та обмеження батьківських прав;

- за необхідністю заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори (конференції);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції щодо стимулювання діяльності педагогічних працівників;

- сприяти покращенню харчування дітей;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладом;

- надавати благодійну допомогу у вигляді матеріалів, виконання робіт;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;

- бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення;

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватись в асоціації та інші добровільні об’єднання.

4.3. Комітет зобов’язаний:

- виконувати плани роботи, затверджені головою комітету;

- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідувача дошкільного навчального закладу або відповідного органа управління освітою;

- організувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у дитячому закладі з метою збереження життя і здоров’я дітей.

У разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

4.4. Голова комітету дошкільного навчального закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.


Залучення благодійної та спонсорської допомоги


Закон України ''Про благодійну діяльність та благодійні організації''

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування'' ''

Лист МОНмолодьспорт України від 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків ''

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ''Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків''

Лист МОНмолодьспорт України від 13.10.2011 №1/11-9472 ''Щодо збору коштів з батьків''

Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 №1/9-290 ''Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків''

Для батьків та представників громадськості, які бажають надати благодійну та спонсорську допомогу, повідомляємо номери спецрахунків навчальних закладів району:


Р\Р 35428304049755

МФО банка: 851011;
код ЄДРПОУ: 02146239
Розрахунковий рахунок:
УДКСУ у Харківській області
області
Куп`янський ДНЗ №12


Рубрика «Запитання – Відповідь»

Чи потрібна медична довідка після кількаденної відсутності дитини в дитячому садку?

Відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 28.10.2008 №985) дітей, які не відвідували дитячий садок понад три дні, медичний працівник та вихователь приймає до ДНЗ лише за довідкою лікаря-педіатра з відміткою про епідемічне оточення, діагнозу, тривалості захворювання, проведеного лікування, рекомендації щодо індивідуального режиму дитину на перші 10-14 днів.

Чи можна змінювати меню дитини на вимогу батьків?

Наш син змалечку дуже погано їсть. Останнім часом вихователі скаржаться, що взагалі відмовляється від їжі. Чи можна змінити щось у харчуванні дитини у дитячому садку? Що для цього потрібно?

Відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ (наказ МОН, МОЗ від 17.04.2006 №298/227) у дитячому садку може бути забезпечене дієтичне харчування дітей. таке харчування призначає лікар закладу охорони здоров'я відповідного профілю дітям, які часто і тривало хворіють, мають хронічні захворювання (у період загострення хвороби).

Дієтичне харчування в ДНЗ передбачає лише зміну технологій приготування страв – готують тушковані, варені, протерті страви, - а не виключення чи заміну продуктів.

Батькам потрібно звернутися до лікаря, який обстежить дитину. Якщо справді є потреба у дієтичному харчуванні, то він оформить відповідну довідку і рекомендації. Батьки надають таку довідку медичній сестрі ДНЗ.

Як уберегти дитину від грипу?

Щоб уберегти дитину від грипу необхідно проводити наступні заходи профілактики:

· Дотримуватись правил особистої гігієни, з миттям рук через кожні 4 години, перед їжею та після прогулянки, туалету;

· Дотримуватись повітряно-температурного режиму в приміщенні;

· Проводити щоденне вологе прибирання із використанням миючих та дезінфікуючих засобів;

· Проводити С-вітамінізацію страв;

· Не допускати контакту дітей з хворими на грип та ОРВЗ;

· Використовувати при спілкуванні з дітьми індивідуальні захисні маски;

· Уникати перебування дітей в місцях скупчення великої кількості людей;

Що таке групи короткотривалого перебування?

В дошкільному закладі поряд із групами, які працюють за звичним режимом, є групи короткотривалого перебування.

Діти до таких груп оформляються за заявою батьків і відвідують групу на умовах неповного дня: в час проведення занять чи прогулянок, зранку чи в другій половині дня. Якщо дитина не харчується в дитячому садку – відвідування безкоштовне.

Коли дитину можна вважати добре підготовленою до школи?

Добре підготовлена до школи дитина легко адаптується до умов шкільного навчання, успішно засвоює програму першого класу, вміє спілкуватися з дітьми і учителями, товаришувати, незалежна від дорослих у повсякденних побутових питаннях: вміє самостійно вдягнутися, скласти портфель, підготувати спортивну форму, швидко перевдягнутися до уроку, виконати домашнє завдання. Дуже важливо до початку шкільного навчання розвинути у дітей такі пізнавальні процеси, як увага, пам'ять, мислення, сприймання, уява, мовлення.

Пам’ятайте, що лише здорова дитина може успішно вчитися. Бережіть здоров’я дитини:фізичне, психічне та соціальне!

Хто контролює харчування дітей в дошкільному закладі?

Контроль за організацією харчування дітей покладається на керівника та медичних працівників закладу. Контроль починається з моменту складання меню-розкладу і продовжується на всіх етапах приготування їжі. Він проводиться щоденно і включає аналіз харчування на фізіологічну повноцінність, контроль за якістю продуктів, дотриманням норм вкладених продуктів і виходом страв, технологією приготування та якістю приготовленої їжі, за її роздачею по групах, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму харчоблоку і допоміжних приміщень, веденням документації з харчування, організації харчування по групах, виховання культурно-гігієнічних навичок тощо.

До контролю за організацією харчування залучаються також члени ради по харчуванню, чергові педагоги та батьки.

Крім того, ведеться щоденний облік використання грошових норм, тобто вартість харчування однієї дитини в день має відповідати встановленим грошовим нормам: 6.90 грн. – для дітей раннього віку; 10.40 грн. – для дітей дошкільного віку, 7.07 грн – на 1 учня 1-го класу. Половину цієї суми оплачують батьки, другу половину – міська рада.

Установлення плати
Питання, пов’язані із внесенням батьками плати за харчування у дошкільних навчальних закладах, регламентуються ст. 35 Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII. Розмір плати встановлено на 2015 рік відповідно до Рішення виконавчого комітету Куп'янської міської ради від 20.01.2015 №3 та наказу відділу освіти від 23.01.2015 №47.

Згідно із Законом № 2628 батьки вносять плату не за утримання дітей у закладі, а за їх харчування в розмірі, що не перевищує 60 % (у міській місцевості) від вартості харчування на день.


Які права Батьківського комітету в ДНЗ, особливо стосовно харчування?

На сьогодні Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України розробляється проект Положення про батьківський комітет у дошкільних навчальних закладах, в якому будуть визначені права та обов’язки комітетів, в тому числі в організації харчування дітей у дитсадку.

Відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227, питання організації раціонального харчування дітей включається у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюється у інформаційних куточках.
Які книги необхідні маленьким дітям?
Батьки повинні знайомити дітей з літературними творами, розширювати їх кругозір. Діти більші емоційно реагують на зміст твору в цілому і на дії окремих персонажів.
Читаючи чи розповідаючи деякий твір дитині - ви виховуєте вміння слухати, слідкувати розвитком сюжету, запам'ятовуючи образні слова сприймати інтонацію.
В процесі ознайомлення дитини з художньою літературою ви вчите дитину співпереживати визивати співчуття до героїв, радість, сум, бажання допомогти їм.
Ви, дорослі, повинні знайомити своїх дітей з творами різних жанрів і різні по тематиці. Значне місце відводиться малим формам фольклору потішки, пісеньки, приказки. Немало в дитячому фольклорі пісеньок і віршів, присвячених тваринам.
Діти не раз уже бачили кішку, собачку, гралися з ними, кормили, гладили і їм близька по змісту потішка чи пісенька про кота.

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?

Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі — (сімейний кодекс) батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі — Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до Закону № 2402. У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі — Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності. Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання. Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров’я тощо. Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі — Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність. Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу. 3 огляду на це, забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.

1. Чи обов'язковою є дошкільна освіта для дітей старшого дошкільного віку?

Питання щодо обов'язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти назрівало вже давно, бо всі (передусім батьки) розуміли, що це необхідно. Адже це, насамперед, переваги для дитини. Подивимося на це з різних позицій: «дитина і колектив» (уміння узгоджувати свої інтереси з іншими, виховання почуття дружби, взаємодопомоги, підтримки); «дитина і соціум» (уміння спілкуватися з іншими людьми, знаходити правильне рішення і вихід з різних життєвих обставин, бажання подальшого навчання в школі); «розвиток дитини» (здійснює педагог, який володіє необхідними знаннями та може забезпечувати повноцінний комплексний розвиток дитини з урахуванням її індивідуального розвитку); «дитина і майбутнє шкільне навчання»(забезпечення рівних стартових умов для всіх дітей, фізична, психічна, моральна, мотиваційна, вольова, інтелектуальна готовність тощо).

У прийнятті такого рішення є переваги і для батьків, бо вони будуть упевнені, що їхні діти отримають повноцінний розвиток, і для цього буде створено необхідні умови та запропоновано різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти.

2. Чи потрібні спеціальні підручники та програми для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку?

Освітній процес для дітей старшого дошкільного віку організовується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти як державного освітнього стандарту та програмових вимог. Дошкільна освіта у межах Базового компонента здійснюється за освітніми програмами, затвердженими в законодавчому порядку.

Дошкільні навчальні заклади можуть користуватися й додатковими програмами, вимоги до яких визначено листом МОН від 27.05.2010 р. № 1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів».

Перелік програм і видань, рекомендованих для використання в роботі у дошкільних навчальних закладах, щороку затверджується Міністерством освіти і науки України та публікується у фахових виданнях.

У роботі з дітьми дошкільного віку також можуть використовуватися програми (додаткові й експериментальні), що схвалені для використання в певному регіоні науково-методичними радами обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Чинні програми передбачають завдання з різних видів роботи з дітьми, в тому числі пізнавальний, мовленнєвий, логіко-математичний, художньо-естетичний, фізичний та соціальний розвиток дітей.

3. Обов'язковість дошкільної освіти для дітей п'ятирічного віку не означає заміну дошкільної освіти на шкільне навчання.

Діти не повинні сісти за парти, як першокласники в школі, навчатися писати, читати тощо.

Провідною діяльністю в житті дитини дошкільного віку залишається гра, за допомогою якої необхідно формувати передумови навчальної діяльності (дотримання правил, уміння стримувати власні бажання, якщо вони суперечать правилам гри, навчання поводитися в колективі тощо).

Заняття (групові, підгрупові, індивідуальні) не будуть дублювати шкільні уроки за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей, не будуть підпорядковані тільки логіці майбутніх навчальних шкільних дисциплін. Одним з основних завдань педагогічних колективів, які працюють з дітьми дошкільного віку, буде створення розвивального середовища для дітей, що передбачає зміщення акцентів з проблеми його дидактичного забезпечення на створення сприятливого простору для розгортання дітьми активної, творчої поведінки у специфічних для віку видах діяльності (ігровій, пізнавальній, продуктивній, самостійній художній діяльності, спілкуванні з дорослими і однолітками тощо) і відповідно організацію роботи з дітьми в ньому.

4. Чи можна влаштувати дитину старшого дошкільного віку в дитячий садок протягом календарного року?

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року. І тому це не означає, що дітям старшого дошкільного віку необхідно відвідувати дитячий садок саме з 1 вересня. Батьки повинні вибрати і форму залучення дитини до дошкільної освіти і час, коли віддавати до дитячого садка, враховуючи при цьому різні чинники, в тому числі й стан здоров'я дитини.

5. Чи обов’язковим для отримання дошкільної освіти, є перебування дитини у дошкільному навчальному закладі кожного дня та протягом дня?

Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.11) за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, у тому числі і короткотривалого (сьогодні в Україні функціонує більш як тисяча груп короткотривалого перебування).

6. Чи мають право батьки вибирати різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти?

Оптимальний варіант, звичайно, дитячий садок. У разі його відсутності відкриваються групи для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі навчальних закладів або інших приміщень. Буде здійснюватися соціально-педагогічний патронат, а також діти можуть отримувати дошкільну освіту з допомогою фізичних осіб, які мають відповідну вищу педагогічну освіту та ліцензію на право надання послуг у сфері дошкільної освіти.

7. Які документи потрібні для отримання дітьми дошкільної освіти?

Положенням про дошкільний навчальний заклад передбачено перелік документів, необхідних при прийомі дитини до дошкільного навчального закладу (заява батьків або осіб, які їх замінюють, медична довідка про стан здоров'я дитини, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження).

Прийом дітей до першого класу здійснюється відповідно до наказу міністерства від 07.04.2005 р. № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», яким передбачено, що для зарахування дитини до першого класу батьками або особами, які їх замінюють, подається на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу копія свідоцтва про народження дитини та медична довідка встановленого зразка.

8. Хто здійснює роботу з дітьми старшого дошкільного віку?

У дошкільних навчальних закладах з дітьми старшого дошкільного віку працюють безпосередньо вихователі. Також - музичні керівники, інструктори з фізкультури, практичні психологи.

До роботи з дітьми, які не відвідують дитячі садки, будуть залучатися ще й соціальні педагоги, вчителі шкіл, які обов'язково будуть обізнані із специфікою організації роботи з дітьми.

УВАГА! Інтернет-збори для батьків майбутніх першокласників! Інформаційно-технічний супровід зазначеного заходу забезпечує Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти», на сайті якого (http://edu-post-diploma.kharkov.ua) розміщено посилання на сторінку «Інтернет-збори батьків майбутніх першокласників».

ПОРАДИ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

Наближається день народження Вашої дитини? Ви хочете потішити її і влаштувати найвеселіше свято з частуванням друзів і розвагами? Тоді ці поради — для Вас

Святковий стіл
у день народження дитини

Найчастіше дитина не бажає обмежитися кількома гостями на своєму святі. Вона хоче запросити на свято всю групу дитячого садка, бо всі діти без виключення — її найкращі друзі.

Святкування дня народження у дитячому садку — вдале рішення, до якого вдаються більшість батьків. По-перше, тут є багато можливостей і простору для дитячих веселощів. По-друге, не треба домовлятися з батьками гостей — свято відбудеться під час перебування дітей у дошкільному закладі.

А яке ж свято без святкового столу? Не секрет, що у дошкільному закладі не дозволяють частувати дітей тортами з кремом, тістечками та солодкими газованими напоями. Як бути?

Частування дітей у дошкільному закладі

Минули ті часи, коли успіх свята визначали багатством наїдків на столі. Страви мають бути смачними і корисними. Діти не повинні страждати від переїдання та розладу шлунку.

У дошкільному навчальному закладі для харчування дітей заборонено використовувати: · м’ясо та яйця водоплавної птиці · м’ясні обрізки, субпродукти (за виключенням печінки та язика) · річкову та копчену рибу · гриби · соуси, перець, майонез · вироби у фритюрі, зокрема чіпси · газовані напої, квас, натуральну каву · морозиво, кремові вироби тощо

У дошкільному закладі на свято для дітей зазвичай готують солодкий стіл. У пункті 1.10 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженій спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. №298/227 (далі — Інструкції) зазначено, що для частування дітей у дні народження, інші свята можна використовувати спечені у закладі пиріг, пиріжки або принесені батьками фрукти, ягоди, печиво промислового виробництва.

З метою запобігання гострим кишковим захворюванням та харчовим отруєнням дітей суворо забороняється приносити у дошкільний навчальний заклад кремові вироби (торти, тістечка), морозиво, напої, зокрема солодкі газовані тощо. Готуючи святковий стіл для дітей, варто віддавати перевагу печиву чи коржикам без крему, ягодам та фруктам. Утім треба пам’ятати, що продукти промислового виробництва — цукерки, зефір, мармелад, соки тощо— відповідно до пункту 4.4 Інструкції можна використовувати лише тоді, якщо вони мають супровідні документи, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів. Супровідні документи мають засвідчувати гатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання (для продуктів, які швидко псуються, термін реалізації і час виготовлення позначаються у годинах).

У дошкільних навчальних закладах забороняється використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти. (Згідно з пунктом 4.7. Інструкції)

Оскільки діти забезпечуються повноцінним харчуванням у дошкільному закладі, не варто перевантажувати їх солодкими наїдками. Доречними будуть «нейтральні» фрукти, що зазвичай не викликають алергію: яблука, банани, виноград тощо. Їх можна нарізати шматочками, нанизати на «шпажки» і гарно викласти на блюда.

Зазвичай головним пунктом святкового меню до дня народження є торт зі свічками. Проте у дошкільному закладі торт слід замінити короваєм або пирогом. А свічки не потрібно встромляти прямо у пиріг — це не гігієнічно. Їх варто розмістити на спеціальних пластмасових підставках у центрі пирога або по краях.

Поєднуємо святкування з вихованням

Сервіруючи стіл для дошкільників, пам’ятайте, що організація дитячого свята має і виховне значення. Відповідно до пункту 1.7. Інструкції, починаючи з раннього віку дітей необхідно приділяти увагу вихованню у них культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. З двохрічного віку дітей привчають користуватися серветкою. На четвертому році вчать користуватися виделкою, на п’ятому — негострим ножем. За накритим столом діти вчаться правильно сидіти, вміло користуватися столовими приборами, бути ввічливими зі своїми друзями.

Малюки проводять за святковим столом мінімум часу, надаючи перевагу іграм та розвагам. Тому, окрім святкового столу, варто поміркувати і над розважальною програмою. Взагалі, непроста й копітка це справа — святкування дня народження дитини. Але воно того варте…


Як запобігти харчовим отруєнням

Щоб запобігти інфекційним захворюванням та харчовим отруєнням, дотримуйтесь таких простих правил:

- Ретельно мийте усі овочі і фрукти перед тим, як подавати до столу сирими.

- Прищеплюйте дитині любов до чистоти. Привчайте її мити руки з милом перед вживанням їжі, після відвідування туалету, повернення з прогулянки.

- Мийте руки з милом перед приготуванням їжі.

- Не зберігайте разом продукти, що їдять сирими, і ті, що підлягають кулінарній обробці.

- Ніколи не кладіть бутерброди, пиріжки, сир, ковбасу, печиво у пакет, де побували овочі, фрукти, ягоди чи яйця, навіть якщо цей пакет здається абсолютно чистим.

- Дбайте про те, щоб їжа для дитини була щойно приготованою, свіжою. Не готуйте їжу «із запасом».

- Не купуйте продукти, якщо не впевнені у їхній якості, з простроченими термінами зберігання, пошкодженою упаковкою. Дотримуйтесь умов та строків зберігання продукту, зазначених на його упаковці.

- Не купуйте продукти харчування на стихійних базарах. Ви маєте право вимагати у продавця документи, що підтверджують якість та безпеку продуктів.

- Не вживайте незнайомі гриби, ягоди, трави. Смертельно небезпечними можуть бути старі або зіпсовані гриби. Не готуйте страви з грибів дітям.

- Не беріть у дорогу продукти, що швидко псуються (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, які потребують зберігання у холоді).

- Не використовуйте для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з річок, озер, незнайомих підземних джерел тощо.


Інформування громадськості щодо надходження благодійних внесків у вигляді матеріалів та виконаних робіт.

Для надання благодійної допомоги ДНЗ відкрито р/р 35425021001819 Куп`янський УДКСУ Харківської області, МФО 851011, ОКПО 02146239

Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

(благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей

Вересень 2016

№ з.п. Найменування товару Кількість Ціна Сума
ЕЛЕКТРОТОВАРИ
1. Водонагрівач 1 1869,00 1869,00
2 Автоман елект 1 49,00 49,00
3 Лампа прожектор 1 14,00 14,00
4 Лампа елект 16 8,00 128,00
5 Лампа економ 6 54,00 324,00
Всього на суму 2384,00
ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ
1. Пружина 1 12,00 12,00
2. Соликлор 2 378,00 756,00
3. Ножі для рубанка 2 19,50 39,00
Всего на суму 807,00
МЕБЛІ
1 Стіл комп 1 1130,00 1130,00
Всього на сумму 1130,00
МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА
1 Виготовлення посибників 14,50
Всього на суму 14,50
САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ
1 Стрічка ФУМ 2 5,90 11,80
2 Кран 4 53,90 215,60
3 Муфта 5 7,20 36,00
4 Заглушка 1 7,90 7,90
5 Букса 2 18,90 37,80
6 Коліно 3 2,00 6,00
7 Американка 1 24,90 24,90
Всього на 340,00
КОНЦЕЛЯРСКІ ТОВАРИ
1 Папір ксерокс 3 87,00 261,00
2 Скріпки 2 5,70 11,40
3 Стікери 2 12,00 24,00
4 Книга концел 4 20,00 80,00
5 Ручки кулькові 3 10,90 32,70
Всього на 409,10
Загальна сума 5084,60

ВЕРЕСЕНЬ 2016

МИЮЧІ ЗАСОБИ
Порошок пральний 53,3 кг 39,80 2121,34
Папір туалетний 77 3,50 269,50
Серветки паперові 90 4,50 405,00
Мило туалетне 39 4,00 156,00
Мило госп 30 4,00 120,00
Мило рідке 19 14,00 266,00
Чист засіб 38 16,00 608,00
Миючій засиб 30 16,80 504,00
Пакети для сміття 14 7,00 98,00
Миючій забіб для скла 1 23,00 23,00
Всього на суму 4570,84

Звіт про залучення додаткових джерел фінансування

(благодійна допомога від батьків, працівників)

у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей

Жовтень 2016

№ з.п. Найменування товару Кількість Ціна Сума
ЕЛЕКТРОТОВАРИ
1. Патрон 1 7,00 7,00
2 Лампа єлект 6 8,00 48,00
3 Лампа єконом 5 54,00 270,00
4 Калонка FM 1 275,00 275,00
5 Короб єл 6 8,00 48,00
Всього на суму 648,00
ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ
1. Гвіздки декор 300 0,10 30,00
2. Замок 1 98,00 98,00
3. Скотч викон 13 7,50 97,50
4. Крейда 25 кг 4,00 100,00
5. Віник 1 30,00 30,00
6. Хлібниця 9 7,50 67,50
7. Відро пласт 1 35 ,00 35,00
8 Щітка йорж для уніт 1 22,00 22,00
Всього на суму 480,00
МЕБЛІ
11 Полки самор різні 20 30,00 600,00
Всього га сумму 600,00
МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА
31 Методична література 91,00
Всього на суму 91,00
САНТЕХНІЧНІ ТОВАРИ
1 Згон 1 10,00 10,00
2 Гайка 1 5,00 5,00
3 Муфта 1 9,50 9,50
4 Заглушка 1 5,00 5,00
Всього на 29,50
КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ
1 Папір ксерокс 20 26,00 520,00
2 Чорнила для прін 1 99,00 99,00
Всього на 619,00
Загальна сума 2467,50

ЖОВТЕНЬ 2016

ВИКОНАНІ РОБОТИ
Вивіз листя 200
Всього на суму 200
МИЮЧІ ЗАСОБИ
1 Порошок пральний 28,5кг 39,80 1134,30
2 Миючий засиб 16 16,80 268,80
3 Чмст засиб 23 16,00 368,00
4 Мило туалет 24 4,00 96,00
5 Мило госп 21 4,20 88,20
6 Папір туалет 35 3,50 122,50
7 Серв папір 59 4,50 265,50
8 Пакети для сміття 7 7,00 49,00
9 Мило рідке 12 14,00 168,00
10 Засіб «Сантрі» 1 16,70 16,70
11 Сода кальц 2 370,00 740,00
Всього на суму 3317,00
Кiлькiсть переглядiв: 255